За целите на проект „Обучение на бъдещи служителите на Аеро Вижън” ЕООД“ по Договор № BG05M9OP001-1.57-104- С01, изпълняван с финансовата подкрепа на по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.57 „УМЕНИЯ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: „АЕРО ВИЖЪН” ЕООД

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

  1. Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ):

 

– Услуга за „Предоставяне на чуждо езиково обучение на 40 (четиридесет) лица по английски език, състоящо се  от три нива на обучение,  в рамките на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” от Европейската рамка на ключовите компетентности”, както следва:

– Хорариум на обучението:  – 300 уч. часа + 3 уч. часа изпит (общо за 3-те нива);– Брой обучаеми лица – 40 бр.;– Форма на обучение –  дистанционна;– Продължителност на обучението – 3 месеца след връчване на възлагателно писмо;– Документ, доказващ завършеното обучение: сертификат

 

  1. Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура чрез публикуване на Публично съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. за определяне правилата на разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ

 

  1. Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 28 000 лв. (двадесет и осем хиляди лева)

 

Общата прогнозна стойност включва разходи за учебни материали и консумативи за провеждане на обучението, разходи за разработване на програмата за обучението, разходи за наем на техника – интерактивна дъска, таблети/мобилни компютри, наем на платформа, наем на софтуер и всичко друго необходимо за практическата част на обучението за периода на провеждане на обучението, както и разходи за възнаграждение на обучителите. Оферираните цени следва да не превишават пределните.

 

  1. Начин на плащане:

– Авансово плащане в размер на 30 (тридесет) % от цената по Договора след стартиране на първото обучение при изпълнение на следните условия: издадена фактура от Изпълнителя за авансово плащане, платима в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на фактурата;

– Окончателно плащане в размер на 70 (седемдесет) % от цената по Договора, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на приемо-предавателен протокол, представянето на отчетни и други документи, и издадена окончателна фактура от Изпълнителя.

 

  1. Оценка на офертите:

Критерий за оценка на офертите е „Икономическа най-изгодна оферта” – най-ниска цена.

 

  1. Изисквания към кандидатите:

Оферти могат да предложат всички физически или юридически лица, както и техни обединения.

 

  1. Изисквания към офертите:

Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят офертите си, включващи предложена единична цена за обучение, както и срок за валидност на предложението (не по-малко от 90 дни).

Ценовите предложения се изготвят на български език и в български лева, без включено ДДС.

 

  1. Начин на кандидатстване:

Потенциалните кандидати следва да представят офертата си съгласно приложения образец на адрес:

 

„АЕРО ВИЖЪН”  ЕООД

гр. София 1700;

ж.к. Витоша, Проф. Георги Златарски No 18, вх. 2, ет. 1, ап. 22;

тел. 0878478764

ел. поща: office@aero-vision.net

 

Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от оферента. Всеки кандидат има право да представи само по една оферта, която може да се изтегли от следният линк: ОФЕРТА

 

  1. Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 20.06.2020 г.

Оферти, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.