Настоящата процедура има за цел избор на изпълнител за провеждане на четири вида специфични обучения за „Работа с безпилотни летателни апарати“ на 40 безработни/ неактивни лица. Услугата се извършва във връзка с изпълнение на Договор за БФП №BG05M9OP001-1.57-104- С01 с наименование „Обучение на бъдещи служителите на „Аеро Вижън” ЕООД“, който се осъществява с финансовата подкрепа по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.57 „УМЕНИЯ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и включва следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Оператор на дрон – фотограф“;

Обособена позиция 2: „Оператор на дрон с фотограметрично оборудване“;

Обособена позиция 3: „Оператор на дрон с термокамера“;

Обособена позиция 4: „Оператор на дрон с лазерен скенер“.

Необходимите документи могат да бъдат достъпени на следния линк: Публична покана