Общи условия на уебсайта на Аеро Вижън ЕООД

Въведение

Тези стандартни условия и условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, нормират използването на нашия уебсайт, Аеро Вижън ЕООД, достъпен на www.aero-vision.net.

Тези Условия ще бъдат приложени изцяло и ще повлияят на използването на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези стандартни условия и условията на уебсайта.

Права на интелектуална собственост

С изключение на съдържанието, което притежавате, съгласно тези Условия, Аеро Вижън ЕООД и / или неговите лицензодатели притежават всички права и материали за интелектуална собственост, съдържащи се в този уебсайт.

Имате ограничен лиценз само за целите на преглед на материалите, съдържащи се в този уебсайт.

Ограничения

Вие сте специално ограничени за следните:

  • продажба, сублицензиране и / или комерсиализиране по друг начин на всякакви материали на уебсайта;
  • използването на този уебсайт по какъвто и да е начин, който може да навреди на този уебсайт;
  • използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който засяга достъпа на потребителя до този уебсайт;
  • използването на този уебсайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби или по някакъв начин може да причини вреда на Уебсайта или на което и да е лице или стопанска единица;
  • ангажиране във всякакво извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;
  • използване на този уебсайт за участие в каквато и да е реклама или маркетинг

Определени части от този уебсайт са ограничени от достъп от Вас и Аеро Вижън ЕООД може допълнително да ограничи достъпа Ви до всички части на този уебсайт, по всяко време, при абсолютна преценка. Всеки потребителски идентификатор и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и трябва да поддържате поверителност.

Вашето съдържание

В тези стандартни условия и условията на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображения или друг материал, който решите да покажете на този уебсайт. Показвайки Вашето съдържание, вие предоставяте на Аеро Вижън ЕООД неексклузивен, неотменим в световен мащаб, сублицензиран лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение във всяка и всички медии.

Съдържанието ви трябва да бъде ваше собствено и не трябва да навлиза в правата на трети страни. Аеро Вижън ЕООД си запазва правото да премахва всяко Ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предупреждение.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политиката за поверитлност.

Гаранции

Този уебсайт е предоставен „както е“, с всички грешки, и Аеро Вижън ЕООД не изразява никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или с материалите, съдържащи се в този уебсайт. Освен това нищо, съдържащо се на този уебсайт, не се тълкува като съветващо.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Аеро Вижън ЕООД, нито който и да е от неговите служители, директори и служители, не носи отговорност за нещо, произтичащо от или по някакъв начин свързан с използването на този уебсайт, независимо дали такава отговорност е по договор. Аеро Вижън ЕООД, включително неговите служители, директори и служители, не носи отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването на този уебсайт.

Обезщетение

С настоящото обезщетявате в най-голяма степен Аеро Вижън ЕООД от и срещу всякакви и / или всички задължения, разходи, искания, причини за иск, щети и разноски, възникнали по някакъв начин, свързани с вашето нарушение на някоя от разпоредбите на настоящите Условия.

Неточности

Ако се установи, че някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна съгласно приложимото законодателство, тези разпоредби се заличават, без да засягат останалите разпоредби тук.

Промяна на условията

Аеро Вижън ЕООД е позволено да преразглежда тези Условия по всяко време, както сметне за добре, и като използвате този уебсайт, се очаква да преглеждате тези Условия редовно.

Валидност

На Аеро Вижън ЕООД е разрешено да възлага, прехвърля и подизпълнител своите права и / или задължения по тези Условия без никакво уведомление. Въпреки това нямате право да възлагате, прехвърляте или да сключвате подизпълнители някое от вашите права и / или задължения съгласно тези Условия.

Споразумение

Тези условия представляват цялото споразумение между Аеро Вижън ЕООД и Вас във връзка с използването на този уебсайт и заместват всички предишни споразумения.

Юрисдикция

Тези Условия ще се ръководят от и тълкуват в съответствие със законите на Република България, като Вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на държавните и федералните съдилища, разположени в България, за разрешаване на всякакви спорове.