Проект № BG05M9OP001-1.057-0104

С наименование: „Обучение на бъдещи служители на Аеро Вижън ЕООД“

 

Договор № BG05M9OP001-1.057-0104-C01 от 14.02.2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейски социален фонд

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедурата: “Умения“

Кратко описание на проекта:

Динамичното развитие на високите технологии и законодателство в авиационната индустрия, сигурността и IT индустрията, в които развиваме нашия бизнес, поставят високи изисквания към квалификацията на заетия персонал. Един от основните инструменти в отговор на тези предизвикателства е културата за учене през целия живот, усилия за което полагаме от началото на нашия бизнес, видно и от представените в проектното предложение данни и документи.

Проектът се състои в систематизирано и целенасочено обучение на безработни или неактивни лица за професионално използване на Безпилотни Летателни Апарати (БЛА). Преди провеждане на основното обучение за използването на БЛА всеки един от обучаемите е необходимо да притежава високи познания по английски език, тъй като всички модули от БЛА, като наземна контролна станция, софтуер за настройка, постобработка и анализ на получените резултати са изцяло на английски език.

На лицата от целевата група ще се предостави повишена възможност за социална интеграция; професионално самочувствие и последваща заетост на 50% от тях на подходящи позиции, чрез:

а) чуждоезиково обучение по английски език – 3 нива;

б) специфични обучения за работа с БЛА.

С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:

– Повишаване на езиковата и професионална квалификация на 40 безработни/незаети лица чрез съобразени със спецификата на нашия бизнес съвременни обучения за знания и умения в обслужване на високотехнологично оборудване, базирано на ИКТ;

– Осигуряване на предпоставка за кариерно и професионално развитие в нашата сфера на 20 безработни лица до 29 години.

 

Резултати:

Чрез проекта ще бъдат подготвени квалифицирани кадри, които притежават необходимите познания и качества за демонстрацията на възможностите на БЛА пред клиенти, да провеждат самостоятелно полети извън пряката видимост, да съдействат за изготвянето на фотограметрични модели и за извършат анализ на получените данни.

 

Обща стойност на проекта: 181 644.80 лв., от които:

Средства от ЕСФ – 107 478.08 лв.

Национално съфинансиране – 18 966.72 лв.

Период на изпълнение: от 01.04.2020 г. до 01.03.2021 г.